Obsah

Odpadové centrum je pro občany obce Chvalčova a Loukova a majitele všech budov pro individuální bydlení a rekreaci v obou obcích.

 

Od podnikatelů a občanů z jiných obcí se přijímají pouze výrobky určené ke zpětnému

odběru.

 

Příjem odpadu je zdarma.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Pondelí: 14:00 - 17:00

Středa:   14:00 - 17:00

Sobota:     8:00 - 12:00

 

Co lze v odpadovém centru uložit:

-   objemný odpad z domácnosti:       nábytek, koberce ...

-   nebezpečný odpad z domácnosti:   barvy, oleje, baterie, akumulátory, 

    zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla, postřiky, léky i použitý obvazový   

     materiál.

-   pneumatiky - pouze z osobních automobilů a jednostopých vozidel a 

    to 4 ks na číslo popisné či evidenční a rok. (neodebírají se pneumatiky

    z autobusů, nákladních automobilů, tahačů, traktorů...) - ukončení odběru od      01.01.2021!!!!!!!!!!!!

    Nejbližší sběrná místa: Tomáš Duroň, Přerovská 89, Bph

                                                 Autoservis Sanitrák, Za Drahou 1276, Bph

                                                 Lukáš Hošťálek, Meziříčská 1614, BpH

-   využitelný odpad:  neznečištěný papír, sklo, plasty, kovy ...

-   výrobky určené ke zpětnému odběru: televize, rádia, počítače, monitory, 

     tiskárny,

-    faxy, vysavače, ledničky, fény, výbojky a jiné elektrospotřebiče.

-    železo a ostatní kovový odpad.

-    stavební odpad v množství do 1/2 m3 ( jeden přívěsný vozík za osobní auto)

      na číslo popisné čí evidenční a měsíc.

-    biologicky rozložitelný komunální odpad, což je zejména tráva ze zahrádek,

-    spadané ovoce a listí, organický kuchyňský odpad - slupky a odřezky z ovoce

     a zeleniny, použité čajové sáčky, logr z kávy a podobné. Dále oddělené dřevo

     ke štěpkování (větve do tloušťky 80 mm, ořezy z živých plotů). Při velkém               

     množství dřevního odpadu je možné objednat štěpkování na vlastním pozemku.

     nepřijímáme materiál z výkopu.

 

Každý návštěvník odpadového centra je povinen dodržovat Provozní řád

Odpadového centra a pokyny obsluhy.