Obsah

Slavnostní otevření tělocvičny

Vážení spoluobčané.

Stavba, kterou jsme téměř před třemi lety nazvali „Zkvalitnění volnočasových aktivit“, se tenkrát zdála být spíše fantazií, nebo přinejlepším dlouhodobým výhledem.

Od záměru po kolaudaci, uběhly skutečně tři roky vyplněné usilovnou prací. Součástí projektu je vestavba nové tělocvičny, zbudování nového víceúčelového hřiště, dětského hřiště, i plochy pro skateboard, dále dvě parkoviště, úsek stezky pro smíšený provoz a oprava příjezdové komunikace. Vše se nachází v areálu Základní a mateřské školy a na přilehlých pozemcích. Takové zařízení v obci dlouhodobě chybělo, jeho uvedením do provozu obec získala žádoucí potřebnou občanskou výbavu, která zvýší nabídku pro sportovní, rekreační i společenské vyžití a podpoří atraktivitu místa pro obyvatele i návštěvníky všech věkových kategorií. Stavba je v současnosti dokončena, zkolaudována a ve čtvrtek 22. října 2009 byla slavnostně předána do užívání škole a veřejnosti.

To, že byl projekt dokončen je zásluhou projekční kanceláře Ing.  Josef Horák INEX, Kroměříž, projekční kanceláře Obceservis, s.r.o. Vsetín, zhotovitelské firmy Pozimos, a.s. Zlín, zhotovitele dotačního projektu Regionální rozvojové agentury Východní Moravy jmenovitě Ing.  Petry Symerské i koordinátora bezpečnosti práce Ing. Vítězslava Študenta. Zásluhu má zastupitelstvo a zaměstnanci obce Chvalčova, vedení Základní a mateřské školy i její zaměstnanci, řada řemeslníků a  subdodavatelů, ale i obyvatelé obce v ulici Školní, kteří trpělivě snášeli nepohodlí stavby. Všem bych rád poděkoval.

Celou stavbu by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory z  prostředků Evropské unie. Dotace ve výši 23 148 029,00 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více než 5  milionů Kč dodala obec z vlastních prostředků. Financování projektu je hmatatelným dokladem toho, že evropské peníze nejsou jen chimérou pro vyvolené, a že při troše úsilí je možné využít jejich dobrodiní i pro obec naší velikosti.

Přeji všem občanům obce, ať jim dílo slouží ku prospěchu, zdraví a radosti.

Ing.Antonín Stodůlka