Obsah

Poplatky

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 24228691/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka Kroměříž,  pobočka Bystřice pod Hostýnem

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

Poplatky za likvidaci odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí za  rok pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 400,-- Kč. Sazba za rekreační chalupu nebo chatu činí také 400,-- Kč.
 

Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet číslo
24228691/0100 s variabilním symbolem číslo domu nebo chaty + 1340.
Příklad: číslo domu je 586, variabilní symbol tedy bude 5861340.
Svoz odpadu probíhá každý LICHÝ týden ve čtvrtek.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to první splátka (polovina poplatku) do 31. května a druhá splátka do 31. října kalendářního roku.
 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které jsou za úplatu ubytovány na území obce Chvalčov za účelem léčení nebo rekreace.
Sazba poplatku činí 6,-- Kč za osobu a každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.Poplatek je splatný do 20 dnů po uplynutí pololetí. 

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek se platí za každé využité lůžko a den. Základní sazba poplatku činí 3,-- Kč za lůžko a den.

Poplatek je splatný do 20 dnů po uplynutí každého pololetí. 

Poplatek ze psů

Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 100,-- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 150,-- Kč za jeden rok. Výše poplatku pro poživatele invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem, činí za  jednoho psa 50,-- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 100,-- Kč za  jeden kalendářní rok.

Poplatek ze psů je splatný k 31.05. kalendářního roku.

Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu, nebo na účet číslo 24228691/0100 s variabilním symbolem číslo domu + 1341.

Příklad: číslo domu je 548 , variabilní symbol tedy bude 5481341

          

 

Poplatky vybírané dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2007            
poř.č. druh poplatku výše poplatku pozn.     splatnost    
1 Poplatek ze psů 100,- Kč za 1.psa     31.5. kalendářního roku
  150,- Kč za každého dalšího psa        
  50,- Kč důchodce 1. pes          
  100,- Kč důchodce každý další pes        
2 Poplatek z ubytovací kapacity 3,- lůžko/den neplatí studenti, vlastní zaměstnanci do 20 dnů po uplynutí pololetí
3 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 6,- osoba/den neplatí ZTP/P, osoby mladší 18 let, os. starší 70 let do 20 dnů po uplynutí pololetí
4 Poplatek ze vstupného 6% částky možno dohodnout paušální částku 200,- do 20 dnů po skončení akce
5 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,-Kč/m2/den k prodejním činnostem   do 30 dnů od ohlášení  
  50,- Kč/m2/měs. více jak 30-ti denní umístění např.  předzahrádky      
  2,-Kč/m2/den výkopové práce, skládky        
  40,- Kč/měsíc reklamy do 1m2          
  300,- Kč/měsíc užívané veřejné prostranství do 2 m2      
  1000,-Kč/rok trvalé parkovací místo        
      6 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů. 400,-Kč/ poplatník/rok pro fyzickou osobu mající trvalý pobyt v obci buď splátky do 31.5 a 31.10. nebo jednorázově do 31.5. kalendářního roku
  400,-Kč/rekr. obj./rok pro vlastníky staveb určených k rekreaci jednorázově do 31.10. kalendářního roku
         

 

 

Poplatky vybírané Obecním úřadem Chvalčov výše poplatku pozn.
1. Přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč  
2. Ověření podpisu 30,- Kč za 1 podpis
3. Vidimace listiny 30,- Kč za 1 stranu

 

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy - CzechPOINT
       
1. Výpis z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/ 100,- Kč  
2. Výpis z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/ dle počtu stran 100,- první, 50,-další
3. Výpis z Obchodního rejstříku /veřejná evidence/ dle počtu stran 100,- první, 50,-další
4. Výpis z bodového hodnocení řidiče /neveřejná evidence/ dle počtu stran 100,- první, 50,-další
5. Výpis z Rejstříku živnostenského podnikání  dle počtu stran 100,- první, 50,-další
6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle počtu stran 100,- první, 50,-další
7. Výpis z Registru účastníků modulu autovraků dle počtu stran 100,- první, 50,-další
8. Výpis z Insolvenčního rejstříku dle počtu stran 100,- první, 50,-další
9. Žádost o zřízení datové schránky zdarma  
10. Oznámení o  zneplatnění přístupových údajů zdarma  
11. Autorizovaná konverze z elektronické do listinné p. 30,- Kč za každou započ.str.
12. Autorizovaná konverze z listinné do elektronické p. 30,- Kč za každou započ.str.
13. Žádost, aby DS plnila funkci OVM zdarma  
14. Žádost, aby DS plnila funkci OVM zdarma  
15. Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS zdarma  
16. Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS zdarma  
17. Oznámení o přidání pověřené osoby k  přístupu DS zdarma  
18. Žádost o opětovné zpřístupnění DS 200,- Kč  
19. Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů zdarma  

 

 

 

 

Zboží k  prodeji Cena Kč/ks
Popelnice nádoba 860,-
Známka pes 30.-
Turistická známka 25,-
Odznak obce  45,-
Pohlednice Chvalčov 3,-
Vzpomínka Josefa Skýpaly 50,-
Publikace Zlínský kr. 400,-

Popelnice plastová malá

Popelnice plastová velká

686,-

940,-

 

 

Vylepování plakátů Cena Kč/ks
formát A4  - A3 8,-
fomát A2 a  větší 13,-