Obsah

P O P L A T K Y

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 24228691/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka Kroměříž,  pobočka Bystřice pod Hostýnem

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

Poplatky za likvidaci odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí za  rok pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 500,-- Kč. Sazba za rekreační chalupu nebo chatu činí také 500,-- Kč.
 

Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet číslo 24228691/0100 s přiděleným variabilním symbolem.

Každý občan má přidělený individuální variabilní symbol pro platby poplatků. Číslo svého variabilního symbolu zjistíte dotazem na email: dostalova@obec-chvalcov.cz

 

Pokud provedete poplatek na původní variabilní číslo, na které jste byli zvyklí (s číslem popisným) bude tento poplatek ručně převeden k Vašemu jménu.

 

Svoz odpadu probíhá každý SUDÝ týden ve čtvrtek.

 

Poplatek je splatný do 31. května kalendářního roku.

 

Poplatek z pobytu

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

 

Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek je splatný do 20 dnů po uplynutí pololetí. 

Poplatek ze psů

Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 100,-- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 150,-- Kč za jeden rok. Výše poplatku pro osoby starší 65 let činí za  jednoho psa 50,-- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí 100,-- Kč za  jeden kalendářní rok.

Poplatek ze psů je splatný k 31.05. kalendářního roku.

Úhradu můžete provést v hotovosti do pokladny obecního úřadu, nebo na účet číslo 24228691/0100 s přiděleným variabilním symbolem.       

Každý občan má přidělený individuální variabilní symbol pro platby poplatků. Číslo svého variabilního symbolu zjistíte dotazem na email: dostalova@obec-chvalcov.cz

Pokud provedete poplatek na původní variabilní číslo, na které jste byli zvyklí (s číslem popisným) bude tento poplatek ručně převeden k Vašemu jménu.

                  

 

Poplatky vybírané dle Obecně závazné vyhlášky             
poř.č. druh poplatku výše poplatku pozn.     splatnost    
  Poplatek ze psů 100,- Kč za 1.psa     31.5. kalendářního roku
  150,- Kč za každého dalšího psa        
  50,- Kč nad 65 let 1. pes          
  100,- Kč nad 65 let  každý další pes        
         
  Poplatek z pobytu 10,- osoba/den   do 20 dnů po uplynutí pololetí
         
       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů. 500,-Kč/ poplatník/rok pro fyzickou osobu mající trvalý pobyt v obci  jednorázově do 31.5. kalendářního roku
  500,-Kč/rekr. obj./rok pro vlastníky staveb určených k rekreaci jednorázově do 31.5. kalendářního roku
         

 

 

Poplatky vybírané Obecním úřadem Chvalčov výše poplatku pozn.
1. Přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč  
2. Ověření podpisu 50,- Kč za 1 podpis
3. Vidimace listiny 30,- Kč za 1 stranu

 

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy - CzechPOINT
       
1. Výpis z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/ 100,- Kč  
2. Výpis z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/ dle počtu stran 100,- první, 50,-další
3. Výpis z Obchodního rejstříku /veřejná evidence/ dle počtu stran 100,- první, 50,-další
4. Výpis z bodového hodnocení řidiče /neveřejná evidence/ dle počtu stran 100,- první, 50,-další
5. Výpis z Rejstříku živnostenského podnikání  dle počtu stran 100,- první, 50,-další
6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle počtu stran 100,- první, 50,-další
7. Výpis z Registru účastníků modulu autovraků dle počtu stran 100,- první, 50,-další
8. Výpis z Insolvenčního rejstříku dle počtu stran 100,- první, 50,-další
9. Žádost o zřízení datové schránky zdarma  
10. Oznámení o  zneplatnění přístupových údajů zdarma  
11. Autorizovaná konverze z elektronické do listinné p. 30,- Kč za každou započ.str.
12. Autorizovaná konverze z listinné do elektronické p. 30,- Kč za každou započ.str.
13. Žádost, aby DS plnila funkci OVM zdarma  
14. Žádost, aby DS plnila funkci OVM zdarma  
15. Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do DS zdarma  
16. Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS zdarma  
17. Oznámení o přidání pověřené osoby k  přístupu DS zdarma  
18. Žádost o opětovné zpřístupnění DS 200,- Kč  
19. Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů zdarma  

 

 

 

 

Zboží k  prodeji Cena Kč/ks
Popelnice nádoba 860,-
Známka pes 30.-
Turistická známka Obřany 35,-
Odznak obce  45,-
Pohlednice Chvalčov 3,-
Vzpomínka Josefa Skýpaly 50,-
Publikace Zlínský kr. 400,-

Popelnice plastová malá

Popelnice plastová velká

686,-

940,-

 

 

Vylepování plakátů Cena Kč/ks
formát A4  - A3 8,-
fomát A2 a  větší 13,-