Obsah

 

Obecní byty:

Obec Chvalčov je poskytovatelem nájemného bydlení. Ve vlastní obce jsou dva bytové domy na adrese Školní č.p. 772 (12 bytů + byt správce) a č.p. 798 (8 bytů). Tyto byty jsou koncipovány jako sociální byty a byty zvláštního určení, pro seniory, zdravotně postižené a sociálně potřebné. Pro mladé jsou určeny 2 startovací byty na adrese Na Kůtku č.p. 13. Rada obce v souladu se Směrnicí obce Chvalčov č.1/2022 o přidělování bytů v majetku obce Chvalčov do nájmu občanům vede 2 samostatné bytové pořadníky – pořadník na sociální byty a pořadník na startovací byty. Žádosti o přidělení obecního bytu do nájmu, resp. o zařazení žadatele do seznamu uchazečů o obecní byt přijímá podatelna OÚ na Chvalčově. O zařazení uchazeče do bytového pořadníku rozhoduje Rada obce Chvalčov. Obecné podmínky pro podání žádosti o obecní byt jsou formulovány ve Směrnici obce Chvalčov č.1/2022. Bližší informace také na tel: 573 379 770.